0475 / 48 17 60

verkoopsvoorwaarden

1. Gelding - Behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst, vermeld op de voorzijde van deze bestelbon, zijn al onze verkopen, leveringen en werken afgesloten aan de hierna vermelde algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere, onder meer deze bepaald in de documenten van de koper. Deze voorwaarden zijn door de koper uitdrukkelijk aanvaard.

2. Aanvaarding – Klachten – De koper aanvaardt het voertuig gebruikt, zoals bezichtigt of beschreven en met goedkeuring van de uitsluiting van vrijwaring, in het bijzonder met betrekking tot zichtbare en/of verborgen gebreken en tot de kilometerstand. De koper bevestigt door zijn handtekening dat hij het voertuig, dat overigens precies overeenstemt met de bovenstaande beschrijving – al of niet beschadigd – heeft aanvaard. De koper ziet af van alle aanspraken voor zichtbare als onzichtbare gebreken.

Geen enkele klacht betreffende onze facturen is ontvankelijk, indien deze niet schriftelijk bij ter post aangetekende brief aan onze firma is gericht binnen de zeven kalenderdagen na de dag der levering.

3. Krediet – In geval de koper op een krediet dient beroep te doen, zal hiervan melding gemaakt worden op de bestelbon. Het al of niet verkrijgen van een krediet wijzigt niets aan het bestaan van de verkoopsovereenkomst.

4. Levering – Alle opgegeven leveringstermijnen zijn steeds bij benadering en zonder enige verbintenis van onzentwege. Een eventuele overschrijding van deze termijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding, noch het recht om te annuleren of betaling te weigeren. Indien de leveringstijd met meer dan ŽŽn maand is overschreden, is de koper gerechtigd een uiterste termijn van 2 weken te geven. Na het verstrijken van die termijn zonder levering, is de koper gerechtigd de verkoop als ontbonden te aanzien. Elke eis tot schadevergoeding wegens verzuim van levering is uitgesloten.

Wanneer de koper weigert het voertuig in ontvangst te nemen tegen volledige betaling, zal de verkoper de koper aangetekend in gebreke stellen om haar verplichtingen binnen de tien dagen te vervullen. Bij gebrek aan voldoening, zal de verkoper partij ofwel de uitvoering van de overeenkomst kunnen eisen, ofwel het contract onmiddellijk en van rechtswege als ontbonden kunnen beschouwen. In geval van ontbinding van de verkoop zal de verkoper recht hebben op een forfaitaire vergoeding van 30% van de prijs met een minimum van 1000 euro. Vanaf dat ogenblik is de verkoper (handelaar) vrij het voertuig verder te verkopen aan een derde.

Wanneer het voertuig niet binnen de overeengekomen leveringstermijn afgehaald en betaald werd, zal er standgeld verschuldigd zijn ˆ 7 euro (excl. BTW) per dag, vanaf de uiterste leveringsdatum voorzien op de bestelbon.

De levering van het voertuig vindt plaats op de zetel van de handelaar, tenzij schriftelijk anders werd bepaald.

5. Overname van een voertuig – Als de bestelbon melding maakt van de overname van een voertuig toebehorend aan de koper, dan is de overname afhankelijk van de levering van dit voertuig, het bewijs dat de koper daarvan eigenaar is en er vrij kan over beschikken en oa alle verplichtingen m.b.t. een financiering werden uitgevoerd. De overnamewaarde van het over te nemen voertuig is slechts definitief voor zover de staat van het voertuig, bij levering, op kleine niet essenti‘le details na, overeenstemt met de beschrijving op het overnamecontract.

6. Betaling – Al de facturen zijn contant betaalbaar, zonder korting. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een schadevergoeding van 10% met een minimum van 50 euro, en een verwijlintrest opleveren van 12% per jaar, dit ten titel van schadevergoeding wegens buitengerechtelijke inning- & administratiekosten. Dit alles naast en boven alle kosten van een gebeurlijk rechtsgeding als mede alle kosten en erelonen van de advocaat waarop wij beroep dienen te doen zowel voor de buitengerechtelijke als de gerechtelijke stappen tot inning.

7. Eigendoms- & risico-overdracht – De eigendomsoverdracht vindt plaats op het ogenblik van de betaling van de totale koopsom. Alle risico’s m.b.t. het voertuig zijn ten laste van de koper zodra hij ontvangst neemt van het voertuig. De koper verplicht zich het voertuig dat eigendom is van de verkoper, zorgvuldig te behandelen en tegen elke verzekerbare schade te verzekeren. De koper draagt nu al zijn aanspraken jegens de verzekeraar over aan de verkoper. Zolang het eigendomsvoorbehoud duurt, heeft de koper het recht om het voertuig terug te halen, zulks zonder dat een gerechtelijke tussenkomst nodig is, nu de koper ingevolge zijn akkoord met de verkoop onherroepelijke machtiging geeft ten allen tijde het voertuig terug te halen, zonder het ontbinden der verkoopsovereenkomst. De koper verleent de verkoper nu reeds toegang tot de ruimten waarin het voertuig staat. Als derden beslag leggen op het voertuig, dan dient de koper de verkoper hierover onmiddellijk schriftelijk te informeren.

8. Waarborg – Om van de waarborgen te kunnen genieten, dient het voertuig tijdens de waarborgperiode stipt onderhouden te worden zoals voorzien door de constructeur. Herstellingen onder waarborg worden uitsluitend in onze eigen werkplaats uitgevoerd of in een garage aangeduid door de verkoper. De kosten om het voertuig in onze werkplaats te brengen, vallen ten laste van de koper. De waarborg is niet overdraagbaar en vervalt als blijkt dat een defect veroorzaakt werd door onkundig gebruik of oneigenlijk gebruik, nalatigheid, verwaarlozing of overbelasting. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat er enkel en alleen op de vaste delen van de motor garantie verleend wordt.

Door het aanvaarden van deze waarborg ziet de koper af van alle rechten en aanspraken zowel voor lichamelijke en materi‘le schade, rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomende van gelijk welk defect. Vorderingen van de koper tot schadevergoeding, onverschillig op welke rechtsgrond ook, zijn uitgesloten. De waarborg dekt onder geen beding het onderhoud, het regelen/ het aanspannen en het afstellen nodig voor een normaal gebruik van het voertuig, noch de onderdelen en organen die normaal vervangen worden ter gelegenheid van de onderhoudsbeurten voorgeschreven door de constructeur. De koper moet al het nodige doen om de schade niet te verergeren, eventueel door het voertuig niet te gebruiken. Er zijn 3 mogelijke waarborgtypes qua omvang en het type van toepassing wordt in akkoord met de koper op de bestelbon vermeld.

9. Bevoegdheid – Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. Ingeval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van Oostende bevoegd.